Javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme – Medicinska sestra/tehničar u timu hitne medicine/sanitetskom prijevozu.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

OSIJEK, JOSIPA HUTTLERA 2

Klasa: 112-03/21-01/11

Ur. broj: 381-21/1

U Osijeku, 10. veljače 2021. godine

 

 

Temeljem članka 23. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije i članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije Osijek, J. Huttlera 2, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto:

                                                                                                                                                      

1. MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR U TIMU HITNE MEDICINE/SANITETSKOM PRIJEVOZU  (m/ž) – četiri (4) izvršitelja na određeno vrijeme, zbog zamjene stalno zaposlenih radnika za vrijeme korištenja godišnjih odmora, u trajanju od osam (8) mjeseci uz probni rad od tri (3) mjeseca za prvostupnike sestrinstva, odnosno dva (2) mjeseca za medicinske sestre/tehničare

 

Mjesto rada:  Osječko – baranjska županija

                   

Uvjeti:      

-        VŠS - stručni prvostupnik/ca sestrinstva 

-        SSS – medicinska sestra/tehničar

-        SSS – medicinska sestra/tehničar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 5 godina

-        položen stručni ispit (samo oni koji su u obvezi polagati isti),

-        odobrenje za samostalni rad (važeća licenca Hrvatske komore medicinskih sestara)

-        1 godina radnog iskustva u struci (osim kandidata sa završenim petogodišnjim obrazovnim programom za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehničar i kandidata koji su upisali preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje),

-        poznavanje rada na računalu

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti:

-        životopis

-        presliku domovnice

-        presliku rodnog lista

-        preslika vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza u slučaju da je došlo do promjene prezimena kandidata

-        presliku svjedodžbe/diplome o završenom obrazovanju

-        elektronički zapis (ili potvrda) izdana od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja,

-        potvrdu, presliku ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz, o vrsti poslova koje je radnik obavljao i trajanju radnog odnosa  kao dokaz radnog iskustva u struci, (osim kandidata koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/tehničar i kandidata koji su upisali preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje),

-        presliku potvrde o položenom stručnom ispitu (samo oni koji su u obvezi polagati isti),

-        presliku važećeg odobrenja za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara-važeća licenca

-        potvrda fakulteta o datumu upisa na studij ili preslika Indeksa iz koje se vidi datum upisa na studij(samo kandidati koji su započeli studij u akademskoj godini 2013./2014. i nadalje)

-        uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja

 

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba

spola.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo te je dužan osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta  uz prijavu priložiti i svu propisanu dokumentaciju  te  ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o   hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, br. 121/17, 98/19) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 103. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidatinatječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije kao Voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

Prijavom na natječaj – dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata za radno mjesto, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

 

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke ostvareno nakon stjecanja stručne spreme.

 

Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“.

 

Prijava na natječaj s potrebnim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i s obveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi, dostavlja se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 31 000 Osijek, Josipa Huttlera 2, s naznakom: „Za natječaj za zapošljavanje – za radno mjesto­­                                                     “.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Do donošenja odluke o izboru kandidata natječaj ili dijelovi natječaja mogu biti poništeni, bez obrazloženja.

 

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu

zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, po potrebi

a ovisno o broju prijavljenih kandidata, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske

županije zadržava pravo provesti testiranje/razgovor s kandidatima.

 

O načinu provođenja testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se provesti testiranje, vremenu testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije i oglasnoj ploči.

 

Ako kandidat koji  se prijavio za radno mjesto ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Sukladno čl.156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN.br.100/18, 125/19 i 147/20.), Zavod će po služenoj dužnosti pribaviti podatke iz kaznene evidencije za kaznena djela iz glave XVI. i XVII. Kaznenog zakona.

 

Izabrani kandidati  prije sklapanja Ugovora o radu pozvati će se da dostave Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koja su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos.

 

Ugovori o radu s izbranim kandidatima zaključiti će se nakon dobivanja suglasnosti nadležnog Ministarstva  za zapošljavanje na određeno vrijeme.

 

O rezultatima natječaja svi kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web – stranice Zavoda za hitnu medicinu Osječko – baranjske županije.

 

 

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuvaju do završetka postupka. Nakon  isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREUZMITE PDF

 

 

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr