Pravilnik o jednostavnoj nabavi

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osijek, J. Huttlera 2.

 

PRAVILNIK

 

o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

Osijek, lipanj 2017.  g.

 

Temeljem članka17. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije a u svezi članka 15. stavak  2. Zakona o javnoj nabavi ( „Narodne novine“ broj 120/2016.) ,Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije na svojoj 55. telefonskoj sjednici održanoj dana 21. lipnja 2017. g. donijelo je    

 

PRAVILNIK

o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga

 

Članak 1.

 

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja javnih sredstava Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije ovim se Pravilnikom propisuje procedura nabave robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn (slovima: dvjesto tisuća kuna) bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), odnosno radova procijenjene vrijednosti manje od  500.000,00 kn (slovima: petsto tisuća kuna) bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), u daljnjem tekstu: jednostavna nabava, koje su potrebne za redovan rad i obavljanje djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije kao javnog Naručitelja, što se sve odnosi na funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru utvrđenog Financijskog plana i Plana nabave, za koju se sukladno članku 12. stavku 1. točka 1. Zakona o javnoj nabavi, ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

 

Postupci jednostavne nabave moraju biti usklađeni s Planom nabave izuzev predmeta nabave procijenjene vrijednosti manje od 20.000,00 kn koji sukladno članku 28 stavak 5. Zakona o javnoj nabavi nisu predmet Plana nabave.

 

Postupak pripreme i provedbe jednostavne nabave može biti redovan ili skraćeni.

 

Članak 2.

 

U provedbi postupaka  jednostavne nabave roba, radova i usluga osim ovog Pravilnika, obvezno je primjenjivati i druge važeće zakonske i podzakonske akte kao i interne akte koji se odnose na pojedini predmet nabave u smislu posebnih zakona.

 

Članak 3.

 

O sukobu interesa na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

 

Članak 4.

 

Nabava roba, radova i usluga procijenjene vrijednosti do 100.000,00 kn  provodi se izdavanjem narudžbenice a može i zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru, sukladno odluci Ravnateljice, koji potpisuje Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

U pravilu se ugovori ne sklapaju za nabavu radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti manje od 100.000,00 kn.

 

 

Članak 5.

 

Za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn a manje od 200.000,00 kn za robu i usluge , odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 100.000,00 kn a manje od 500.000,00 kn , u redovitom postupku, priprema i provodiFinancijsko-računovodstvena služba pozivom za dostavu ponuda od najmanje tri  (3) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

 

Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, te u slučaju žurnosti i ostalim opravdanim slučajevima po odluci Ravnateljice, poziv za dostavu ponude može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu u slučajevima:

 

  1. kada to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi,
  2. kod zaštite isključivih prava i/ili na temelju isključivih prava na temelju posebnih propisa i sl.,
  3. kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja kod kojih je uvjet za obavljanje – ovlaštenje za obavljanje djelatnosti,
  4. kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na završetku započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,
  5. u slučaju provedbe nabave koja zahtijevaju žurnost,
  6. u ostalim slučajevima prema odluci Naručitelja.

 

 

 

 

Postupak nabave započinje danom donošenja Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave koju donosi odgovorna osoba Naručitelja.

 

Poziv za dostavu ponuda upućuje se na  dokaziv način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, poštanska pošiljka s povratnicom, izvještaj o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.).

 

Poziv na dostavu ponuda mora sadržavati najmanje: naziv Naručitelja, opis predmeta nabave, troškovnik, procijenjenu vrijednost nabave, kriterij odabira ponuda, uvjete i zahtjeve koje ponuditelji trebaju ispunjavati /ukoliko se traže/, rok za dostavu ponude i način dostavljanja ponuda, kontakt osobu, broj telefona i adresu elektroničke pošte.

 

Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od pet (5)  dana od dana upućivanja poziva za dostavu ponuda.

 

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima.

 

Financijsko-računovodstvena služba dužna je analizirati i usporediti pristigle ponude, te Ravnateljici Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije predložiti odabir one ponude koja najbolje ispunjava svrhu nabave, kriterij odabira, ali i najbolje odgovara uvjetima i potrebama Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

Odluku o odabiru ili ne odabiru donosi Ravnateljica.

 

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ili ekonomski najpovoljnija ponuda, o čemu odlučuje Ravnateljica.

 

Ukoliko je kriterij odabira ekonomski najpovoljnija ponuda, osim kriterija cijene mogu se koristiti npr: kriterij kvalitete, tehničke prednosti, funkcionalne osobine, ekološke osobine, operativni troškovi, ekonomičnost, datum isporuke ili rok izvršenja i drugo te je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda potrebno obrazložiti izabranu ponudu.

 

Odluku o odabiru ponude ili Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave dostavlja se bez odgode istovremeno svim ponuditelju na dokaziv način ( dostavnica, poštanska pošiljka s povratnicom, izvještaj o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom i sl.) u roku od deset (10) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

U slučaju više sile, događaja izvan kontrole Naručitelja i neovisno od njegove volje, a koji se nisu mogli predvidjeti ili izbjeći, Naručitelj jednostavnu nabavu, bez obzira na procijenjenu vrijednost nabave može provesti izdavanjem narudžbenice temeljem zaprimljene najmanje jedne (1) ponude.

 

Donošenjem Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, stječu se uvjeti za sklapanje ugovora o nabavi.

 

O sklopljenim ugovorima iz ovog Pravilnika Financijsko-računovodstvena služba vodi evidenciju u registru sklopljenih ugovora jednostavne nabave, te osigurava njihovu dostupnost sukladno zakonskim propisima.

Članak 6.

 

Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije kao javni Naručitelj, za jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od 100.000,00 kn može u pozivu za dostavu ponuda odrediti razloge isključenja, uvjete i dokaze sposobnosti ponuditelja, odredbe o jamstvu, tehničkoj i stručnoj sposobnosti na način kako je to propisano Zakonom o javnoj nabavi.

 

Sve dokumente koje Naručitelj zahtijeva, ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

 

Otvaranje ponuda nije javno.

Nakon otvaranja ponuda sastavlja se Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

Ponude otvaraju najmanje dva (2) ovlaštena predstavnika Naručitelja koje imenuje Ravnateljica.

Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka jednostavne nabave.

 

Odgovorna osoba Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi i potpisuje Odluku o odabiru ili Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave.

Članak 7.

 

Postupak  nabave robe, usluga i radova za koje nije potrebna procedura javne nabave provodi se na slijedeći način:

 

Prijedlog za nabavu robe, usluga i radova daju stručne službe Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (Medicinska služba, Nastavni centar, Tehnička služba) kao i prateće administrativne službe  (Ravnateljstvo, Služba za pravno kadrovske i opće poslove, Služba za financijsko- računovodstvene  poslove), slanjem zahtjevnice/podnošenjem zahtjeva. Potreba se iskazuje, u pravilu, za potrošni materijal stručnih službi i pratećih administrativnih službi Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije jednom mjesečno, a za robu prema izvanrednim potrebama, usluge i radove u tijeku godine.

 

Financijsko- računovodstvena služba  provjerava je li zahtjevnica/zahtjev u skladu s donesenim Planom nabave i Financijskim planom, ukoliko je u skladu s Planom nabave i Financijskim planom slijedi odobrenje pisanja narudžbe/sklapanja ugovora, ukoliko nije u skladu odbija se prijedlog za pisanje narudžbe/sklapanja ugovora. Rok za provjeru usklađenosti je ne duži od dva (2) dana od zaprimanja zahtjevnice/zahtjeva.

 

Nakon provjere zahtjevnice kod nabave lijekova, sanitetskog potrošnog materijala, sitnog inventara, auto dijelova, auto guma, osiguranja i sl. narudžbu prije Ravnateljice potpisuju voditelji službe i ovlaštena osoba za ekonomsko-financijske poslove. Ravnateljica  potpisuje narudžbenicu/sklapa ugovor u roku ne dužem od 10 dana.

 

Nakon provjere zahtjeva kod nabave usluge i nefinancijske imovine voditelji stručnih službi i ovlaštena osoba za ekonomsko-financijske poslove potpisuju zahtjev za pokretanjem postupka nabave. Ravnateljica potpisuje narudžbenicu/sklapa ugovor u roku ne dužem od 20 dana.

 

Članak 8.

 

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave prije ili nakon roka za dostavu ponuda bez posebnog pisanog obrazloženja.

Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi deset (10) dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

 

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave Naručitelj je obvezan istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda elektroničke pošte ili objavom na internetskoj stranici Naručitelja).

 

Naručitelj je dužan svu dokumentaciju o postupcima jednostavne nabave čuvati najmanje četiri (4) godine od dana završetka postupka jednostavne nabave.

 

Članak 9.

 

Na postupak provedbe jednostavne nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.  

 

Članak 10.

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova bagatelne vrijednosti od 24. ožujka 2014. godine.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.

 

 

Klasa: 406-01/17-01/03

Ur. broj: 381-17/1

 

                                                                                   Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                   Zvjezdana Tuma Pavlov, dipl. iur.

 

BILJEŠKA

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 21. lipnja 2017. g. i stupio je na snagu dana 28. lipnja 2017.

 

 

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec. 

 

 

 

 

 

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr