Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

J. HUTTLERA 2, 31000 OSIJEK

 

Klasa: 402-03/20-01/11

Ur.broj: 381-20/1

 

Osijek, 13. kolovoz 2020. godine

 

Sukladno članku 7. Pravilnika o načinu korištenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika Osječko-baranjske županije (objavljen u Županijskom glasniku broj 6/20), Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije temeljem članka 19. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (u nastavku Zavod) na svojoj 42. sjednici održanoj dana 13. kolovoza 2020. godine donosi:

 

PRAVILNIK

o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda

 

Ovaj Pravilnik ima za cilj definirati proceduru o načinu ostvarivanja i načinu korištenja vlastitih prihoda Zavoda.

 

Kako bi se osiguralo kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba Zavod obavlja sljedeće usluge koje predstavljaju vlastite prihode:

1.     prihod od utvrđivanja alkoholne poremećenosti,

2.     prihod od uzimanja materijala za laboratorijske pretrage,

3.     prihod od dežurstava na sportskim, kulturnim i drugim javnim okupljanjima,

4.     prihod od pružanja zdravstvene usluge neosiguranim osobama,

5.     prihod od pružanja usluga sanitetskog prijevoza osoba bez valjanog naloga za sanitetski prijevoz,

6.     prihodi od pružanja usluga edukacija,

7.     prihod od pričuva zaštićenog najmoprimca,

8.     prihod od otplate kredita za stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo

Prihodi navedeni pod stavkama od 1. do 5. fakturiraju se prema utvrđenom cjeniku usluga koji donosi Upravno vijeće Zavoda. Prihodi pod stavkom 6 fakturiraju se sukladno vrsti edukacije, broju polaznika i lokaciji edukacije. 

1.     Ostvareni vlastiti prihodi iz točke 2. ovog Pravilnika mogu se koristiti za:

2.     pokriće troškova plaća za administrativno osoblje koje se ne pokrivaju sredstvima HZZO-a,

3.     pokriće troškova školarina i stipendija,

4.     pokriće troškova najma i režijskih troškova Nastavnog centra Zavoda,

5.     pokriće dijela troškova radne i zaštitne odjeće i obuće,

6.     pokriće dijela režijskih troškova i dijela rashoda za usluge Zavoda,

7.     za nabavu dijela nefinancijske imovine (sitan inventar, medicinska i nemedicinska oprema i sl.)

 

Ostvarenim vlastitim prihodima će se pokrivati rashodi nastali obavljanjem poslova temeljem kojih su vlastiti prihodi i ostvareni. Ako su ostvareni vlastiti prihodi veći od iznosa potrebnog za podmirenje rashoda temeljem kojih su vlastiti prihodi ostvareni tada se vlastiti prihodi raspoređuju u omjerima kako slijedi:

-       od 65% do 70% za sufinanciranje rashoda za zaposlene,

-       od 25% do 30% za sufinanciranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za nabavu nefinancijske imovine te izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova,

-       do 10% za isplatu dodataka za uspješnost u radu i dodataka na plaću, odnosno za druge namjene utvrđene sukladno općim aktima ustanove a temeljem važećih zakonskih  i podzakonskih propisa (samo uz uvjet da u bilanci na dan 31. prosinca prethodne godine nije iskazan manjak prihoda iz članka 2 ovog Pravilnika), s tim da zbroj postotaka ukupno izvršenih rashoda ne smije prelaziti 100%.

 

Za fakturiranje i praćenje ostvarivanja vlastitih prihoda i načina njihovog korištenja zadužuje se Financijsko-računovodstvena služba Zavoda sukladno propisima kojima se utvrđuje proračunsko računovodstvo.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda stavlja se van snage Odluka o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Klasa: 406-01/19-01/11; Ur.broj: 381-19/1 od 09. prosinca 2019. godine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

Anto Barukčić dipl.iur

 

Dostaviti:

Financijsko-računovodstvena služba

Pravna služba

Pismohrana

Web stranica Zavoda

 

PREUZMITE PDF

Kontakti

Osijek

Josipa Huttlera 2

Tel  +385 31 531 301

Fax +385 31 531 302

Email hitna.pomoc@zzhm-obz.hr